تولید انواع زیر لیوانی 

مکان طرح خاص

ابعاد دلخواه ( استاندارد 9*9)

طرح تمام رنگی

زیر لیوانی